หลักสูตร

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นมงคลญาณ ออนไลน์


“คนที่มาทำสมาธิได้กำไรมาก แต่การที่จะให้ได้ผล มันก็ต้องมีระบบ…

“หลวงพ่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพอันนี้เป็นหนทางลัด หมายความว่าเดินไปทางสมาธิโดยเฉพาะ

เพราะว่าสมาธินี้ จะเป็นพื้นฐานของธรรมะทั้งปวง ถ้าหากว่าขาดสมาธิไปแล้วนี้ ธรรมะก็เหลว”

เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม พระอาจารย์ วิริยังค์ สิรินฺธโร


 

walking-2016

1. เบื้องหลัง

จากประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญอันยาวนานกว่า 80 ปี พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ได้กลั่นกรองย่นย่อหลักสูตรวิชาครูสมาธิจาก 20 ปีให้เหลือเพียง 6 เดือน เพื่อให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ซึ่งวิวัฒนาการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หนังสือที่ท่านเขียนขึ้นสำหรับหลักสูตรวิชาครูสมาธิครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการทำสมาธิ สิ่งที่โดดเด่นของหลักสูตรนี้คือพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ได้อธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆของการทำสมาธิโดยละเอียด รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจของผู้ทำสมาธิ พร้อมทั้งแจกแจงปัญหาต่างๆที่มักจะพบบ่อยในการฝึกทำสมาธิ หากนักศึกษาครูสมาธิอ่านบทเรียนในหนังสือ ฟังการบรรยายของอาจารย์และเทปบรรยายของพระอาจารย์วิริยังค์ในห้องเรียน นักศึกษาจะมีความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังเป็นการเสริมเพิ่มกำลังใจให้นักศึกษาไม่ล้มเลิกการทำสมาธิ ส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการทำสมาธิในชีวิตประจำวันอีกด้วย

2. เรียนสมาธิแบบไหน?

สมาธิที่ใช้ในหลักสูตรเรียกว่า “สมถะ” ซึ่งเป็นคำบาลี แปลว่า สงบ “สมถกรรมฐาน” คือ การ ทำสมาธิโดยการเพ่งของจิต จนกระทั่งจิตสงบ อารมณ์ต่างๆลดลงจนเหลืออารมณ์เดียว เรียกว่า “เอกัคคตารมณ์” การฝึกสมถกรรมฐานถือเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติสมาธิ อีกทั้งยังเหมาะสมกับผู้ฝึกสมาธิทั่วไปไม่ว่าผู้นั้นจะมีประสบการณ์การทำสมาธิหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการอธิบายรายละเอียดของทฤษฎี “วิปัสสนากรรมฐาน” ซึ่งผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์การทำสมาธิที่ยาวนานและมีพลังจิตที่กล้าแข็ง นักศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิปัสสนาจากหลักสูตรนี้ไปปฏิบัติและพัฒนาตนต่อไป

3. รุ่นญาณวิเศษ ออนไลน์ ภาคภาษาไทย เปิดเรียนสิงหาคา 2565

หลักสูตรครูสมาธิภาคภาษาไทย เป็นหลักสูตรประมาณ 6 เดือน 100 ชั่วโมง ประกอบด้วย 96 บทเรียน มีกิจกรรมแนะนำตัว และ สรุปบทเรียนและตอบคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนเพิ่มเติม  นอกจากนี้นักศึกษาที่จบหลักสูตรยังมีโอกาสไปเดินธุดงค์กับคณะนักศึกษารุ่นเดียวกันจากทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ได้บันทึกคำสอนหลักสูตรวิชาครูสมาธิ

4. ปฐมนิเทศ  ช่วงเวลาเรียน และการฝึกทำสมาธิในเวลาเรียน ของ รุ่นมงคลญาณ

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ ผ่านระบบออนไลน์ตลอดหลักสูตร ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ 

ปฐมนิเทศ. ผ่านระบบ Zoom App.
เริ่มเรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกรณื  ช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ผ่านระบบ Zoom App และใช้ LINE เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน
โดยมีการฝึกปฏิบัติเดินจงกรม และปฏิบัตินั่งสมาธิ อย่างละ 30 นาที ต่อวัน

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกทำสมาธิทุกวันนอกเวลาเรียน เนื่องจาก ‘การฝึกทำสมาธิให้สม่ำเสมอเป็นนิสัย’ นั้นเป็นกุญแจสำคัญให้นักศึกษาประสบความสำเร็จและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการทำสมาธิ

5. ไม่มีใช้จ่ายในการเรียน เรียนฟรี

หลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าหนังสือและ Audio CDs  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ และไม่มีการบังคับให้นักศึกษาซื้อหนังสือหรือสื่อในการเรียนใดๆ)
สถาบันพลังจิตตานุภาพ มีการบริหารงานด้วยระบบพี่เลี้ยง กล่าวคือเหล่าคณาจารย์และผู้ทำงานในสถาบันทุกท่านเป็นศิษย์เก่าของสถาบันพลังจิตตานุภาพ และเป็นจิตอาสาสมัคร ผู้ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของการทำสมาธิและมีความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขเฉกเช่นตนเอง

6. ทำไมจึงเป็น “หลักสูตรครูสมาธิ”?

สุดท้ายนี้มีข้อสงสัยว่า ทำไมจึงเป็น “หลักสูตรครูสมาธิ” ไม่ใช่หลักสูตรวิชาสมาธิทั่วไป เหตุผลคือ พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร มีวิสัยทัศน์ต้องการเผยแพร่การทำสมาธิเพื่อสันติสุขของชาวโลกโดยเน้นการทำสมาธิอย่างง่ายๆให้แก่บุคคลทั่วไป มีระบบการเรียนการสอนที่มั่นคง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรไปแล้ว สามารถถ่ายทอดเผยแพร่วิชาการทำสมาธิให้ผู้อื่นได้อย่างไม่มีข้อสงสัย จนทำให้เกิดความกว้างขวางของวิชาสมาธิ ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข ดังที่ พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร เคยกล่าวไว้ว่า…

“หลวงพ่อจึงได้วางระบบไว้อย่างนี้เลยว่า เมื่อจบแล้วเป็นอาจารย์ได้ ไม่ว่าใครก็ตาม เด็กๆ แก่ๆ เป็นพระก็ตาม เป็นโยมก็ตาม เป็นอาจารย์ได้เลย มีใบประกาศนียบัตรรับรองได้ ไปสอนได้ เพราะเมื่อสมาธิเกิด ก็เกิดสามัคคีทางใจ อยากสอนสมาธิให้คนอื่นต่อไปแทนหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ดีใจ เพราะหลักวิชาที่หลวงพ่อเขียนไว้ตายตัว มีหลักวิชา คนนี้ป่วย คนนั้นก็มาสอนแทนได้ นี่เรียกว่า เป็นสากล ไปใช้ได้ เวลานี้นำไปใช้ในสถาบัน โรงเรียน มหาวิทยาลัยเยอะแล้ว สถาบันพระปกเกล้าก็นำไปสอนแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เอาไปสอน โดยครูสมาธิที่เรียนจากสถาบันพลังจิตตานุภาพก็ไปสอนให้ และได้รับการยอมรับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติและสร้างแนวทางที่ถูกต้อง มันก็เกิดสิ่งถูกต้องมาให้แก่เราพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าพื้นฐานไม่ดี ตึกสูงเท่าไรก็พังหมด แต่ถ้าพื้นฐานดี ตึก ๒๐ ชั้นก็ตั้งอยู่ได้ ที่หลวงพ่อสอน คือปูพื้นฐานให้ไม่ใช่เรียนจบแล้วจะสำเร็จพระอรหันต์ ไม่ใช่ เราได้ขั้นพื้นฐานของสมาธิที่ถูกต้อง เรียกว่า สัมมาสมาธิ มาจาก มรรค ๘ ข้อที่ ๘ คือ’สัมมาสมาธิ’ ซึ่งสัมมาสมาธินี้เมื่อเกิดขึ้นในใจก็จะทำให้จิตใจเกิดความเมตตา อยากช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นต่อไป ทำให้ครอบครัวร่มเย็น สังคมเกิดความสันติสุข…”

 

สนใจติดต่อ กรอกใบสมัคร กดที่นี่