สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่

ประเทศสหรัฐอเมริกา


“โยมสอนสิบคน…

แล้วพวกเขาก็สอนอีกสิบคน…

แล้วแต่ละคนก็สอนอีกคนละสิบคน..

ไม่ช้าก็เป็นพันคน…เป็นล้านคน….” 

– พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร


Viriyoung

ประวัติการก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ
สำนักงานใหญ่ สุญาโณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

            สืบเนื่องมาจากการเดินทางไปธุดงค์ ณ ประเทศไทยในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร ให้เป็นผู้ดูแลนักศึกษารุ่นมหาโชติปัญญาในขณะนั้น ระหว่างนั้นอาจารย์แอนนา คูสกุล อาจารย์นิภาพร บัวทองและผู้เขียน ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อ ณ ห้องรับรอง ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระอาจารย์หลวงพ่อได้ปรารภกับพวกเราว่าสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดทำการมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว แต่เรายังไม่มีสำนักงานใหญ่เป็นของตนเองเลย ท่านมีความประสงค์ที่จะให้หาสถานที่เพื่อก่อตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะท่านต้องการให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์รวมที่จะขยายสาขาไปยังนานาประเทศในอนาคต ดังนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องผลิตครูสอนสมาธิขึ้นอีก ทั้งครูภาคภาษาไทยและครูภาคภาษาอังกฤษท่านกล่าวว่าสถาบันฯจะขยายได้จะต้องมีกฏ ระเบียบ และการบริหารงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นทุกศูนย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้เปิดทำการเรียน การสอนไปก่อนหน้านี้แล้ว จะต้องจดทะเบียนเพื่อขอเป็นสาขาภายใต้การบริหารงานของสำนักงานใหญ่แห่งนี้ ท่านอนุมัติให้จัดหาสถานที่เช่า โดยให้เริ่มจากสถานที่เล็กๆ ยังไม่ต้องซื้ออาคาร เมื่อเราจัดตั้งคณะกรรมการ เริ่มมีบุคลากรที่เข้มแข็งและดำเนินการไปอีกสักระยะหนึ่งจึงค่อยทำการขยับขยายต่อไป ท่านมีความประสงค์จะให้เปิดทำการเรียน การสอน รุ่นที่ 1 สำนักงานใหญ่ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หลังจากผู้เขียนกลับจากธุดงค์ ก็ได้เร่งรีบในการหาสถานที่เพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัด ผู้เขียนและพี่ๆอีก 3 คนได้ไปดูสถานที่หลายแห่ง หลายแห่งเป็น Church ขนาดใหญ่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างขวางมีที่จอดรถสะดวกสบายแต่ค่าเช่าสูงมาก บางแห่งเป็น Church ขนาดเล็ก มีข้อจำกัดเรื่องที่จอดรถ แต่ค่าเช่าไม่แพง ผู้เขียนได้ส่งรูปภาพพร้อมราคาค่าเช่าในแต่ละแห่งให้พระอาจารย์หลวงพ่อเพื่อให้ท่านได้พิจารณาพระอาจารย์หลวงพ่อได้เลือกสถานที่ทำการ  เลขที่ 3507 E.7th Street, Los Angeles, California 90023 และในวันที่ 11 เมษยายน พ.ศ. 2561 ผู้เขียนได้ติดต่อและทำใบเสนอขอเช่าอาคาร แต่กว่าจะได้รับอนุมัติให้เช่าเวลาก็ได้ก็ล่วงเลยมาถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผู้เขียนมีการเรียกประชุมใหญ่เพื่อให้นักศึกษาที่จบไปแล้วทุกรุ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้ามาปรับปรุงอาคารแห่งใหม่ร่วมกัน ทุกๆรุ่นได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักศึกษาครูสมาธิรุ่นมหาโชติปัญญาได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง พวกเราใช้เวลาในการปรับปรุงอาคารประมาณเดือนเศษ อาคารก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เราได้มีการจดทะเบียนสถาบันในนาม WILLPOWER INSTITUTE USA ได้ขอจัดตั้งเป็น Nonprofit Organization , ขอ Permit และ Copyright ทั้งตำราเรียนและซีดีการทำงานทุกๆขั้นตอน ผู้เขียนได้กราบเรียนให้พระอาจารย์หลวงพ่อได้ทราบทุกระยะ ในระหว่างนั้นท่านมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการ โดยให้ครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ทำงานสามารถสมัครเข้ามาทำหน้าที่ในแต่ละแผนก เราได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พระอาจารย์หลวงพ่อได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยท่านได้แต่งตั้งให้ อาจารย์แอนนา คูสกุล และอาจารย์นิภาพร บัวทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมอบอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับทั้งสองท่านนี้ แต่งตั้งให้ผู้เขียนเป็นผู้อำนวยการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานภายในสถาบันฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์ เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายในแต่ละแผนกเพื่อทำงานภายในสถาบัน และให้นักศึกษาครูสมาธิรุ่นมหาโชติปัญญาเป็นพี่เลี้ยง รุ่นสุทธิญาณ

            สำนักงานใหญ่ได้เปิดทำการเรียนการสอนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 1 ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์หลวงพ่อได้ตั้งชื่อรุ่น ภาคภาษาไทยว่า รุ่นสุทธิญาณ และรุ่นภาคภาษาอังกฤษว่า รุ่น RED OAK ท่านได้มอบหมายให้ พระปลัดเสริมพร ธัมฺมวโร พระเลขาฯ  รองประธานสงฆ์ธรรมยุติแห่งประเทศแคนนาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม เป็นผู้แทนเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดสำนักงานใหญ่ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานใหญ่ได้มีการเปิดทำการเรียน การสอน การอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิและวิชาครูสมาธิ อย่างเป็นทางการดังนี้

  1. พิธีปฐมนิเทศการอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ รุ่นที่ 5 ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เปิดเรียนในวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และมีพิธีปัจฉิมนิเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
  2. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิภาคภาษาไทย รุ่นสุทธิญาณในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิภาคภาษาอังกฤษ รุ่น RED OAK ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

การเรียน การสอนได้ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯสามารถผลิตครูสมาธิภาคภาษาไทยได้อีกเป็นจำนวน 8 ท่าน วันนี้ซึ่งเป็นวันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นสุทธิญาณ ผู้เขียนในนามของคณะกรรมการ ครูสมาธิ และพี่เลี้ยงทุกคน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ทำงานรับใช้เพื่อสนองนโยบายของ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และขอกราบนอบน้อมแด่พระอาจารย์หลวงพ่อ ด้วยความเคารพยิ่ง

                                                ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน

                                                ( กัญญ์รินท์ วิศรุตานันท์ )